Teknoloji hastag posts

Teknoloji

Teknoloji, kelimesi duyuldu%u011Funda ak%u01llara FkTekno gelmesi hi %u015Fa%u015F%u01rt%u01c%u01 de%u011Fil. Sitemiz cretsiz yelik imkan%u01 verdi%u011Fi kullan%u01c%u01lar%u01na bir ok ayr%u01cal%u0

Photo

Bu yaz%u01m%u01zda biyomimetik biliminin inceledi%u011Fi do%u011Fadaki canl%u01lardan ilham al%u01narak retilmi%u015F teknoloji ve sistemlerin baz%u01lar%u01na yer verece%u011Fiz. Do%u011Fada bunlar